Veic rezervāciju

Atsūti mums pieprasījumu un mēs Tev sagatavosim piedāvājumu

Pievienot vēl vienu telpu

NOTEIKUMI PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI
(Privātuma politika)

 1. SIA “TEIKUMS”, Reģ. Nr. 40103763759, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, (turpmāk tekstā - “Apstrādātājs”, “mēs”, “mūsu”) apstrādā Jūsu personas datus, kuri tiek apkopoti vietnē www.teikums.lv, kā arī iesniegti papīra formātā.
 2. Atbilstoši Noteikumos norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā mēs apstrādājam šādus turpmāk norādītos Jūsu Personas datu kopumus (kategorijas):
Personas datu kopums (kategorijas) Apraksts
Jūsu kontaktinformācija Informācija, lai ar Jums sazinātos, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
Jūsu identifikācijas dati Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese
Jūsu vizuālie dati Jūsu fotoattēli, videoieraksti ar Jūsu piedalīšanos.
Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija Informācija par Jums, kas iegūta veicot videonovērošanu kopstrādes telpā TEIKUMS - Jūsu videoattēls, laiks un vieta, kad atradāties videonovērošanas uztveršanas zonā.
Jūsu finanšu informācija Jūsu konta numurs bankā
   
 1. Mēs apliecinām, ka Jūsu Personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos. Nododot Personas datus apstrādei, Jūs apliecināt ka darat to brīvprātīgi.

 2. Jūsu Personas datu apstrādes nolūki:

Pirms uzsākam Jūsu Personas datu apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt Jūsu Personas datus. Jūsu Personas datu apstrāde ir likumīga, ja mēs to veicam, pamatojoties uz vismaz vienu no turpmāk norādītajiem pamatiem, t.i., mēs Jūsu Personas datu apstrādi veicam:

 • Jūsu kontaktinformācija: lai nosūtītu jums uz e-pastu informāciju saistībā ar SIA “TEIKUMS” pakalpojumiem; sazinātos ar jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju saistībā ar SIA “TEIKUMS” pakalpojumiem;
 • Jūsu identifikācijas dati: nomas līgumu sastādīšanai, noslēgšanai un izpildei;
 • Jūsu vizuālie dati: reklāmas un mārketinga kampaņu īstenošanai;
 • Jūsu Personas dati tiks izmantoti lai pilnvērtīgi Jums sniegtu SIA “TEIKUMS” pakalpojumus;
 • Jūsu finanšu informācija: Jūsu konta numurs var tikt izmantots lai sastādītu un noslēgtu līgumu par kādu no SIA “TEIKUMS” piedāvātajiem pakalpojumiem;

Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu pakalpojuma efektivitāti, tirgus situāciju, patērētājus un produktu, taču analīzes procesā trešajām pusēm netiks nodoti jūsu dati.

 1. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu);
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma izpildei);
 • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).
 • VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu (datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālo interešu aizsardzība).
 1. Likumīgās intreses

Mūsu likumīgās intereses ir SIA “TEIKUMS” sniegto pakalpojumu izstrāde, popularizēšana un pārdošana.

 1. Pesonas datu saņēmēji

Jūsu personas dati apstrādājot tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums: apsardzes pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, e-pastu piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas u.t.m.l., pakalpojumus. Apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās datus tikai, apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par SIA “TEIKUMS” sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sastādītu juridiskos dokumentus, kas var būt nepieciešami līgumu, vai citu juridisko dokumentu sastādīšanas procesā, kā arī nodrošinātu datu subjektu vai cito fizisko personu vitālo interešu aizsardzību (piemēram apsardzes pakalpojumi). Tiesību aktos noteiktos gadījumos dati var tikt nodoti valsts/tiesībsargājošajām institūcijām, piemēram izmeklēšanas iestādēm, tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c.

 1. Personas datu uzglabāšana

Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar SIA “TEIKUMS” sniegtajiem pakalpojumiem. Personas dati var tikt uzglabāti līdz iepriekšminēto darbību beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi. Mēs nodrošinām Jūsu personas datu glabāšanu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

 1. Personas datu apstrādes drošības nodrošināšana

Mēs garantējam Jūsu Personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot Jūsu Personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības Jūsu Personas datiem, īstenojot datu minimizēšanu, veicot Jūsu Personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, nodrošinām datortīkla, personālo ierīču aizsardzību, datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Jūsu Personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Mūsu veiktās Personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Jūsu Personas datiem ir tikai mūsu pilnvarotiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Jūsu Personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās Personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

 1. Mārketinga un reklāmas kampaņas

Jūsu Personas dati var tikt izmantoti drukātu mārketinga un reklāmas materiālu izgatavošanai vai publicēšanai interneta vidē. Šāda Personas datu apstrāde notiks tikai tādā gadījumā, ja sniegsiet tai rakstisku piekrišanu.

 1. Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu, lai savu likumīgo interešu realizēšanas ietvaros aizsargātu Jūsu un mūsu drošību, kā arī novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, tādēļ mēs kopstrādes telpā TEIKUMS nodrošinām videonovērošanu. Tāpat videonovērošana var tikt izmantota mūsu likumīgo interešu - SIA “TEIKUMS” sniegto pakalpojumu izstrādei un popularizēšanai.

Informācijas par videonovērošanu sniegšanai, pirms Jūsu ieiešanas videonovērošanas zonā, mēs esam izvietojuši atbilstošas videonovērošanas zīmes (skatīt zemāk), kas sniedz Jums informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi mūsu veiktās videonovērošanas ietvaros.

Videonovērošanas zīme
enter image description here

SIA “TEIKUMS” kā Jūsu Personas datu pārzinis, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm personas drošības un īpašuma aizsardzības nolūkam apstrādās šādu videonovērošanas rezultātā iegūto Jūsu Personas datu kopumu: Jūsu videoattēlu, laiku un vietu, kad atradāties videonovērošanas uztveršanas zonā.

Mēs nodosim Jūsu personas datus:

 • tiesību aktos noteiktos gadījumos pieprasījumu izpildei kompetentām valsts institūcijām, piemēram, tiesai, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, operatīvās darbības subjektiem un citām tiesību aktos norādītajām personām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt un saņemt;
 • tiesību aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo interešu aizsardzībai valsts/tiesībsargājošajām institūcijām, izmeklēšanas iestādēm, tiesām.

Mēs glabāsim videonovērošanas rezultātā iegūtos Jūsu Personas datus vienu mēnesi.

Jūsu personas datu pārzinis personu drošības un īpašuma aizsardzības nolūkam ir SIA “TEIKUMS”, Reģ.Nr.40103763759, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039. Jautājumu, kas saistīti ar Jūsu Personas datu apstrādi, gadījumā, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi , kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi, t.sk., atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Visa informācija tiks nodota atbildīgajam darbiniekam, kurš sniegs atbildi uz Jūsu pieprasījumu.

Atbilstoši tiesību aktu prasībām mēs nodrošināsim Jums tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu SIA “TEIKUMS”, piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, kā arī tos pārnest.

 1. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Datu apstrādi

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus privātos datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar savu personisko informāciju:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt jūsu glabāto personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Mēs atsevišķos gadījumos varam lūgt Jūs precizēt sava pieprasījuma apjomu, lai Jūs konkrētāk norādītu, attiecībā uz kuru informāciju un kurām apstrādes darbībām pieprasījums attiecas, kā arī lūgt paskaidrot pieprasījuma pamatojumu. Piemēram, videonovērošanas ieraksta pieprasījuma gadījumā, mums ir tiesības precizēt Jūsu pieprasītās informācijas apjomu, konkrētu datumu un laiku, kad atradāties videonovērošanas zonā, Jūsu izskata, apģērba aprakstu, kā arī citu informāciju, kas varētu būt noderīga mums Jūsu pieprasījuma izpildei. Jums jāņem vērā, ka minētajā gadījumā Jūs saņemsiet rediģētu videonovērošanas ierakstu, kurš attieksies tikai uz Jūsu Personas datu apstrādi un tajā nebūs redzamas citas personas, ja vien nebūs saņemta šo personu piekrišana.
 • Gadījumos, kad to neatļauj tiesību akti, mēs Jums nevarēsim sniegt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija ir sniegta tiesībsargājošām iestādēm, prokuratūrai, tiesai.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu personas datu labošanu bez nepamatotas kavēšanās un nepilnīgu personas datu papildināšanu. Gadījumā, ja Jūsu Personas datos ir notikušas izmaiņas, kā arī, ja Jūs esat konstatējis (-usi), ka mēs apstrādājam neprecīzus vai nepilnīgus Jūsu Personas datus, lūdzam Jūs informēt par nepieciešamību veikt tajos labojumus. SIA “TEIKUMS” šādā gadījumā ir tiesīga pieprasīt Jums uzrādīt labojumu pamatojošus dokumentus.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami (a) līguma izpildei, (b) mūsu leģitīmo interešu īstenošanai © lai ievērotu jebkādu piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai īstenojamu valdības pieprasījumu. Atsaucot doto Piekrišanu Personas datu apstrādei attiecīgajam nolūkam, mēs vairs neveiksim Jūsu Personas datu apstrādi. Tomēr, Jums jāņem vērā, ka šāds piekrišanas atsaukums neietekmēs Jūsu Personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, gadījumā, ja jūs iebilstat pret to un nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi. Izmantojot minētās tiesības, mums tomēr būs tiesības apstrādāt Jūsu Personas datus, piemēram, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības, citas fiziskas personas vai juridiskas personas tiesības. Mēs nodrošināsim Jūsu Personas datu ierobežošanu, kas atrodas mūsu rīcībā un pie mūsu sadarbības partneriem, ja tas mums neprasīs nesamērīgi lielas pūles.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami leģitīmi pamati. SIA “TEIKUMS” būs tiesības Personas datu apstrādi veikt, ja tā būs nepieciešama, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgas tiesības un intereses, celtu prasības (piemēram, tiesvedības nolūkam).
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot VDAR tīmekļvietni
 • Par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild SIA “TEIKUMS”. Pieprasīt informāciju par jūsu personas datu pieejamību, kā arī labojumus un dzēšanu vai noteikt datu apstrādes ierobežojumus un izteikt iebildumus var rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 28711182. Jūsu privātuma aizskāruma gadījumā Jums ir tiesības savu tiesību aktos noteikto interešu aizsardzībai, iesniegt sūdzību izskatīšanai SIA “TEIKUMS”, Datu valsts inspekcijā, vai iesniegt prasību tiesā.

SIA “TEIKUMS”,
Reģ. nr. 40103763759
Kontakti: